Upozornění: následující stránka obsahuje zobrazení intimních částí lidského těla.

Je obřízka nutná?

V případě, že chlapec či muž má fimózu (zúžení předkožky), mnozí lékaři doporučují obřízku. Avšak ani v případě, že zúženou předkožku nelze přetáhnout přes žalud penisu, není totální likvidace předkožky jediným způsobem, jak řešit uvedený problém.

Ve většině případů fimózy u malých dětí není žádná terapie nutná, protože zúžená předkožka se s rostoucím věkem uvolňuje spontánně, viz stránka Kdy stahovat předkožku.

Kromě cirkumcize (obřízky) lze fimózu léčit hormonálně, podáváním kortikoidních přípravků (zpravidla ve formě masti). Při léčbě zůžené předkožky se zpravidla užívá mast obsahující 1% triamcinolonu, což je vysoce účinný kortikoid. Mast, kterou předepíše lékař, se aplikuje 2x až 3x denně, zpravidla po dobu 4 týdnů. Úspěšnost této hormonální léčby je až 95%, i když v některých případech se léčba musí provádět opakovaně (obvykle v intervalu půl roku).


Rozšíření zúženého prstence předkožky pomocí kortikoidní masti - vlevo stav před léčbou, vpravo po léčbě

Foto © Medbiospectr, 2019

Existují také metody chirurgické, které sice představují zásah do lidského těla, nicméně nevedou k devastaci tkáně, alespoň ne v takovém rozsahu, jako k ní dochází v případě klasické cirkumcize. K těmto metodám patří plastika předkožky (preputioplastika) a dorzální discize.

Při preputioplastice se předkožka rozšíří takovým způsobem, aby mohla pokrývat celý žalud.

Při dorzální discizi se vnější i vnitřní list předkožky na horní straně nařízne, čímž dojde k požadovanému rozšíření otvoru předkožkového vaku, ovšem pokrytí žaludu předkožkou je po tomto zákroku zpravidla pouze částečné.


Rozšíření zúženého prstence předkožky pomocí preputioplastiky - vlevo stav před plastikou, vpravo po plastice

(děkujeme prof. Perdzinskému za poskytnutí fotodokumentace)

Kromě totální cirkumcize (tj. úplné devastace větší části vnitřního i vnějšího listu předkožky, mnohdy i s částí dalšího, na předkožku navazujícího kožního pokryvu penisu) lze rovněž provést cirkumcizi subtotální (tj. částečnou), při níž je odřezán zúžený prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky. Někdy se pro ni užívá označení Burianova metoda (podle významného českého plastického chirurga Buriana). Subtotální cirkumcize však představuje radikálnější zákrok, než např. dorzální discize, protože i při subtotální cirkumcizi dochází ke ztrátě části erotogenní tkáně. Značná část eroticky citlivých nervových zakončení se totiž nachází v oblasti prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, a tento prstenec (anulus) je nenávratně zlikvidován i při méně radikálních formách cirkumcize.

Někteří zastánci cirkumcize argumentují "kosmetickými" nedostatky plastické operace (dorzální discize). Avšak nevratná likvidace několika tisíc nervových zakončení, k níž dochází odstraněním předkožky (cirkumcizí), představuje mnohem větší problém, než případné "kosmetické" nedostatky dorzální discize, při níž zůstává naprostá většina nervových zakončení neporušená. Zachování co největší části tkáně předkožky je pro funkci penisu mnohem důležitější, než jakékoliv "kosmetické" hledisko, které navíc může být značně subjektivní.

Vlevo nahoře: vzhled penisu po dorzální discizi (pohled shora a ze strany)

Nadřazování "estetického" hlediska hledisku funkčnímu je v medicíně velmi problematické. Navíc rozhodně není pravdou, že obřezaný penis je "estetičtější", než penis s předkožkou. Naopak, cirkumcize (neboli obřízka) drasticky mění vzhled penisu, zanechává po sobě nápadnou jizvu, vede ke keratinizaci (rohovatění) povrchu žaludu a někdy též ke stenóze (chorobnému zúžení) ústí močové trubice.

Je důležité, aby pacienti s fimózou, nebo - v případě dětských pacientů - jejich rodiče, byli informováni o všech možnostech terapie. Pokud lékař prezentuje cirkumcizi jako jediný možný způsob léčby fimózy, a pokud k tomuto zákroku přistupuje bez předchozí konzervativní léčby, či pokud bez objektivních příčin úmyslně nevyužije některý z méně radikálních zákroků k odstranění fimózy (dorzální discizi či preputioplastiku), dopouští se porušení hippokratovské zásady Primum non nocere! - Především neuškodit! (rozumí se víc, než je nutné).

Lze odmítnout obřízku?

V lékařské praxi se často stává, že lékař navrhne provedení chirurgického zákroku, který není akutní a neodkladný, tedy není nezbytně nutný pro odvrácení bezprostředně hrozící újmy na zdraví či ohrožení života. V takovém případě má pacient právo zákrok odmítnout. O něco složitější situace nastává v případě, že pacientem je osoba mladší 18-ti let.

K provedení lékařského zákroku je v případě osob mladších 18-ti let nutný souhlas jeho rodičů nebo jejich zákonných zástupců. Zákon dosud nestanoví žádný taxativní seznam úkonů, jejichž provedení může pacient odmítnout. Avšak vzhledem k tomu, že cirkumcize (obřízka) je zákrokem, který podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacienta, a přitom se nejedná o součást akutní a neodkladné péče, nelze tento devastační zákrok provést proti vůli poškozeného nebo jeho rodičů.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, totiž stanoví nutnost souhlasu obou rodičů pacienta v případě, že se nezletilému pacientovi (tj. osobě mladší 18-ti let) poskytují takové zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života.

Podle §35 zákona o zdravotních službách má zdravotnické zařízení povinnost zjistit také názor nezletilého pacienta na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti a věku nezletilého pacienta.

Závaznost názoru pacienta se tedy posuzuje podle jeho věku a dosaženého stupně rozumové vyspělosti. Pokud např. malé dítě odmítá chirurgický zákrok pouze ze strachu z bolesti a z lékařů, může na něm být zákrok proveden i proti jeho vůli. Pokud se ale jedná o dospívajícího, který se již blíží věku 18-ti let, a který je již dostatečně rozumově vyspělý na to, aby mohl posoudit důsledky provedení zákroku, je jeho názor pro lékaře závazný.

Na tomto místě je však třeba upozornit na skutečnost, že je to vždy přímo ošetřující lékař, který o rozumové vyspělosti pacienta rozhoduje. Pokud tedy dojde např. k situaci, že lékař trvá na provedení zákroku a rodiče s tímto zákrokem souhlasí, není pro lékaře nic snazšího, než prohlásit, že nezletilý není dostatečně vyspělý na to, aby mohl zákrok odmítnout. V takovém případě může nezletilému pacientovi pomoci jedině soudní rozhodnutí.

Zákrok, při němž má být odstraněna část lidského těla, která se již neobnoví, nelze provést dítěti staršímu čtrnácti let, pokud tomuto zákroku vážně odporuje (podrobněji viz stránka Právní předpisy).

Na prvním místě by to však měli být rodiče, kdo odmítnutím obřízky ochrání své dítě před zbytečnou operací, při níž dochází k odřezání eroticky nejcitlivější části penisu.