Upozornění: následující stránka obsahuje zobrazení intimních částí lidského těla.

Kdy stahovat předkožku ?

V raném dětství je předkožka většinou zúžená a teprve s rostoucím věkem se postupně uvolňuje. Zúžení předkožky v dětském věku se nazývá fyziologická fimóza. Účelem tohoto přirozeného zúžení je ochrana otvoru močové trubice před tzv. plenkovými infekcemi, tj. infekcemi vývodných cest močových u malých dětí.

Proto není nutné u chlapců přinejmenším do 3 let věku stahovat předkožku. Ani to nelze příliš doporučovat, protože úzká předkožka by mohla uváznout za žaludem, čímž by došlo k zaškrcení penisu (odborně se tento stav nazývá parafimóza). Kromě toho může dojít k poranění předkožky v důsledku nešetrné manipulace. Většinou ne dříve, než mezi 3. a 5. rokem věku, se předkožka uvolní a poté ji lze přetahovat za žalud bez potíží.

V dětství je běžné, že předkožku sice nelze stáhnout až zcela za žalud, nicméně je možné ji stáhnout alespoň částečně.


Přirozený vývoj uvolňování předkožky:

1 - předkožku nelze stáhnout vůbec
2 - předkožku lze stáhnout jen tak, že je obnaženo ústí močové trubice
3 - předkožku lze stáhnout tak, že je obnažena menší část žaludu
4 - předkožku lze stáhnout tak, že je obnažena větší část žaludu
5 - předkožku lze stáhnout až za okraj žaludu

Naprosto falešná je představa, že předkožka musí být přetažena co nejdříve z důvodu provádění hygieny.

Přestože i někteří lékaři doporučují operativní odstranění zúžené předkožky již u velmi malých dětí, ve většině případů se "problém" se zúženou předkožkou časem vyřeší sám.

Dokladem toho je např. studie dánského lékaře Jakoba Østera*, který opakovaným vyšetřením téměř dvou tisíc chlapců ve věku 6 až 17 let věku v průběhu 9 let jejich vývoje došel k závěru, že s rostoucím věkem se podíl chlapců, u nichž nelze předkožku stáhnout za žalud penisu, postupně snižuje. Jinými slovy, je velmi pravděpodobné, že i bez chirurgického zákroku se předkožka u většiny chlapců dříve či později sama uvolní.

Výsledky Østerova výzkumu shrnuje následující tabulka**:

Podobně i G. Kaplan*** uvádí, že s rostoucím věkem se zvyšuje podíl chlapců, u nichž lze stáhnout předkožku.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že s rostoucím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že předkožku bude možné stahovat bez zbytečných zásahů, a tudíž že u naprosté většiny chlapců není třeba provádět obřízku (chirurgické odstranění předkožky) z důvodů zúžení předkožky.

Zúžená předkožka by se v žádném případě neměla stahovat násilím, protože při násilném stahování hrozí poškození penisu!

Je smutné, že i někteří lékaři (např. někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost) se při vyšetření snaží "uvolnit" zúženou předkožku tím, že ji násilím strhnou za žalud. Tím může dojít k poranění, nejčastěji v oblasti prstence (anulu) na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky, ale také k násilnému roztržení případných konglutinací (slepení) mezi předkožkou a žaludem.

Výsledkem násilného strhávání zúžené předkožky je často tzv. jizevnatá fimóza, jejíž léčba je již mnohem komplikovanější, než léčba běžné fimózy, a mnohdy končí chirurgickým zákrokem, který by vůbec nebyl nutný, pokud by nedošlo k předchozímu násilnému přetahování předkožky.

Kromě zúžení (fimózy) může přetažení předkožky bránit též její "slepení" neboli konglutinace.

V dětství a na počátku puberty u mnoha chlapců přetrvává tzv. konglutinace (slepení) předkožky. Spočívá v tom, že na penisu dosud nedošlo k úplnému oddělení povrchových vrstev tkáně žaludu a vnitřního listu předkožky. Postupně dochází k uvolňování tohoto slepení a k oddělování obou povrchů (tj. žaludu a předkožky).

Konglutinace neboli "slepení" mezi žaludem a vnitřním listem předkožky. Nejedná se o žádnou vadu, nýbrž o normální, fyziologický stav, který nevyžaduje léčbu.

Foto © 03online, 2018

Uvolňování těchto konglutinací není nijak časově limitováno. To znamená, že ke spontánnímu uvolnění může dojít v jakémkoliv věku, nejpozději na počátku dospělosti. Není třeba toto slepení násilně uvolňovat, ani to nelze doporučit. Při násilném oddělování předkožky od žaludu totiž často dochází k poranění, která jsou mnohem závažnější, než samotná konglutinace. V případě násilné disoluce (oddělení) předkožky od žaludu může v místě poranění dojít ke druhotnému srůstu, jehož uvolnění poté představuje mnohem větší problém, než uvolnění původní konglutinace.

Někteří rodiče se obávají, že v místech slepení (konglutinace) předkožky může dojít k infekci. To je však velmi nepravděpodobné, protože prostor uzavřený konglutinací je uvnitř zcela sterilní a nedostane se do něj nic, co by mohlo způsobit podráždění. Představa, že slepení předkožky je třeba násilně rozrušit kvůli provádění hygieny, je tudíž mylná.

K uvolnění konglutinace (slepení předkožky a žaludu) dochází nejčastěji mezi 6. a 17. rokem života. Zatímco ve věku 6 let se konglutinace objevují u dvou třetin chlapců (dle výzkumu* u 63%), ve věku 17 let přetrvávají již jen u 3% chlapců. V drtivé většině případů tedy dochází ke spontánnímu (samovolnému) uvolnění konglutinace ještě před dosažením dospělosti, a tudíž není třeba pokoušet se slepenou předkožku nijak záměrně uvolňovat.

* Øster, J.: Further Fate of the Foreskin. Incidence of Preputial Adhesions, Phimosis, and Smegma among Danish Schoolboys. Arch. Dis. Childh., 1968, 43, s. 200-203

** zdroj údajů v tabulce: tamtéž

*** viz Kaplan, G.W.: Complications of Circumcision, Urologic Clinics of North America, 1983, 10, 3, s. 543-549