Upozornění: následující stránka obsahuje zobrazení intimních částí lidského těla.

Obřízka - poškozování penisu

Odřezání předkožky (případně i navazující části kožního pokryvu penisu) se nazývá obřízka (cirkumcize). Provádí se z různých důvodů, mezi nimiž se často uvádí hygienické důvody, léčba zúžené předkožky (fimózy), případně ochrana proti přenosu některých infekčních chorob. Zatímco někteří odborníci tento zákrok obhajují a dokonce doporučují, jiní poukazují na skutečnost, že obřízkou dochází k trvalému a víceméně nevratnému poškození penisu.

Poznámka: V českém jazykovém prostředí bývá pod pojem "obřízka" běžně (byť mnohdy ne zcela přesně) zahrnováno několik různých chirurgických výkonů, počínaje totální cirkumcizí (tj. odstraněním celého vnějšího a větší části vnitřního listu předkožky), přes subtotální cirkumcizi (odstranění zúženého prstence na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky), až po dorzální discizi (chirurgické rozšíření prstence předkožky příčným řezem na horní straně vnějšího a vnitřního listu předkožky). V textech na těchto stránkách se výraz "obřízka" používá pro chirurgický zákrok, při němž je nevratně odstraněna část tkáně předkožky, ať již v jakémkoliv rozsahu.

V závislosti na způsobu provedení je obřízkou (cirkumcizí) zdevastováno větší či menší množství tkáně:

1 - intaktní (tj. nepoškozený) penis s předkožkou nataženou přes žalud

2 - intaktní (nepoškozený) penis s předkožkou staženou směrem k okraji žaludu

3 - tzv. "nízká" obřízka, při níž je odřezán vnější list předkožky a část vnitřního listu předkožky. Jizva se nachází obvykle 5 až 10 milimetrů za okrajem žaludu

4 - tzv. "vysoká" obřízka, při níž je kromě vnějšího listu předkožky odřezána i část navazujícího kožního pokryvu penisu, zatímco vnitřní list předkožky je z větší části zachován. Jizva se obvykle nachází v polovině vzdálenosti mezi okrajem žaludu a kořenem penisu, někdy i blíže ke kořeni

Vlevo: normální vzhled penisu s předkožkou,
vpravo: obřezaný penis.

Foto © NRK TV, 2015 (1), © 03online, 2018 (2)

Jaké jsou důsledky obřízky penisu?

Zatímco "výhody" obřízky jsou sporné (lze o nich pochybovat, mnohdy je i vědecky vyvrátit, tvrzení o "výhodách obřízky" se neopírají o žádné seriózní vědecké výzkumy či jsou založeny pouze na předběžných výsledcích výzkumů, které byly předčasně ukončeny), lze uvést řadu objektivně doložitelných a z vědeckého hlediska nesporných negativních následků odřezání předkožky. Následující přehled problémů spojených s obřízkou penisu sestavil profesor Paul Murray Fleiss, dětský lékař působící na University of Southern California Medical Center, USA.

Obřízka obnažuje

V závislosti na rozsahu odřezané tkáně (tj. větší či menší části vnitřního a vnějšího listu předkožky, případně také navazující kůže mezi předkožkou a kořenem penisu) je obřízkou zlikvidováno 50 - 70 % kožního pokryvu penisu.

Rozsah ztráty kožního pokryvu penisu v důsledku obřízky:

1) vnitřní list předkožky

2) vnější list předkožky

3) navazující kožní pokryv penisu

(vlevo penis s předkožkou, vpravo obřezaný penis)

Vědecké výzkumy prokázaly, že předkožka obsahuje přibližně 1 metr žil, cév a vlásečnic. Dále více než 70 metrů nervových vláken a 10 000 až 20 000 nervových zakončení. To vše je odřezáním předkožky nenávratně zlikvidováno (pro srovnání - součást ženského pohlavního ústrojí klitoris neboli poštěváček, jehož odřezání je všeobecně považováno za zmrzačení a v mnoha zemích je zákonem zakázáno, obsahuje přibližně 8 000 nervových zakončení).Obrázek vlevo: vzhled penisu po obřízce


Foto © 03online, 2019

Obřízka znecitlivuje

Po ztrátě předkožky dochází k poklesu citlivosti penisu. V první řadě jsou obřízkou zničena nervová vlákna a jejich zakončení v samotné předkožce. Kromě toho, ztráta kožního pokryvu vede rovněž ke snížení citlivosti žaludu (glans penis).

Povrch žaludu je po odstranění předkožky trvale vystaven mechanickému dráždění a otírání, což vede k jeho keratinizaci (zrohovatění), tj. povrch žaludu se stává tvrdším a vysušuje se. Vysušování je způsobeno tím, že na povrchu žaludu se nenacházejí žádné mazové žlázy. Příroda totiž v tomto směru spoléhala na předkožku, jejímž úkolem je, mimo jiné, zvlhčování žaludu.

Nemnohá nervová zakončení, která se nacházejí těsně pod povrchem žaludu, jsou v tomto stavu postupně překrývána vrstvami keratinizované (zrohovatělé) kůže. Tyto tuhé vrstvy tlumí veškerá mechanická podráždění, a tudíž snižují již beztak nízkou citlivost žaludu.

Je zarážející, že někteří lidé jsou ochotni věřit tvrzení, že "obřízka nesnižuje citlivost penisu", ačkoliv v jejím důsledku dochází ke ztrátě až 20 000 nervových zakončení. Je však možné, aby po ztrátě tak velkého množství nervových zakončení byl penis stále stejně citlivý?

Narušení citlivosti penisu ztrátou jeho erotogenní tkáně v důsledku obřízky*

(vlevo penis s předkožkou, vpravo obřezaný penis)

* Vytvořeno na základě studie Sorrells, M.L. a kol.: Fine-touch pressure thresholds in the adult penis. British Journal of Urology, 2007, 99, s. 864-869

Obřízka omezuje

Po odstranění části kožního pokryvu se zbytek kůže na penisu nepřirozeně napíná, penis je zbývající kůží mnohem těsněji obepnut, což znesnadňuje a omezuje jeho tření při sexuálních aktivitách.

Zejména při erekci se zbytek kůže, který na penisu po obřízce zůstane, silně napíná a často nepostačuje k plnému pokrytí délkového rozdílu mezi ochablým a ztopořeným penisem.
Nedostatek kůže na penisu je pociťován při pohlavním styku i při masturbaci.

Obřízka zohavuje

Po odřezání předkožky se drasticky mění vzhled penisu. Dochází k trvalému obnažení žaludu, který je za normálních okolností zakrytý. Kromě toho, obřízka po sobě zanechává na obvodu penisu nápadnou jizvu, v níž se může hromadit lymfa (neboli míza - tělní tekutina, která odvádí z tkání odpadní látky).

Vzhledem k tomu, že před obřízkou (zejména v dětském věku) je někdy nutné předkožku od žaludu násilně oddělit, může během ní dojít také k poškození a zjizvení samotného žaludu. Zbytky předkožky pak mohou přirůstat k povrchu žaludu, čímž se vytváří zcela nepřirozené kožní útvary.

Zjizvení žaludu v důsledku násilného oddělování vnitřního listu předkožky od žaludu během obřízky

Foto © 03online, 2017

Zjizvení penisu během obřízky může rovněž vést k jeho nepřirozenému zakřivení či zkroucení.
Jak známo, během procesu hojení se jizvy smršťují, což může vést k zanoření větší či menší části penisu do břišní dutiny. V důsledku obřízky se může délka penisu snížit až o několik centimetrů.

Možný vzhled jizvy po obřízce

Foto © 03online, 2017

Obřízka narušuje krevní oběh

V důsledku obřízky dochází k narušení normálního oběhu krve na povrchu penisu.
Průtok krve hlavními tepnami penisu je zadržován linií jizvy v místě řezu. To může vést k nedostatečnému prokrvování penisu.
Rovněž lymfatický systém penisu může být obřízkou narušen.

Obřízka může poškodit vyvíjející se mozek

Odstranění předkožky v dětském věku může vést rovněž k negativním dopadům na vývoj některých částí mozku, zejména těch, v nichž se zpracovávají mechanické podněty. V důsledku toho např. obřezaní chlapci mívají nižší práh bolesti než dívky nebo neobřezaní chlapci.

Neuropsycholog Dr. James Prescott ve své studii naznačuje, že obřízka může způsobit dokonce i závažnější poškození nervové soustavy.

Obřízka je nehygienická

Jeden z nejrozšířenějších mýtů o obřízce spočívá v názoru, že obřezaný penis je "čistější" a snadněji se o něj pečuje. To ale není pravda. Stejně jako oči nebudou čistější po odstranění očních víček, tak ani penis není čistější tím, že se odřeže předkožka.

Po odstranění předkožky je žalud penisu neustále vystaven otírání a znečišťování. Obnažený otvor močové trubice je pak náchylnější k infekcím, které způsobují záněty močových cest (je prokázáno, že u obřezaných chlapců se v "plenkovém" věku vyskytují záněty močových cest častěji, než u chlapců s předkožkou).

S hygienou penisu jsou spojeny různé mýty a předsudky. Někdy se zdůrazňuje údajný ochranný efekt před přenosem infekce včetně HIV, což však není spolehlivě prokázáno.

Obřízka je riziková

Každý chirurgický zákrok představuje radikální zásah do lidského organismu, navíc ve spojení s určitými riziky. V případě obřízky lze za rizikovou považovat jednu operaci z 500.

Mezi nejčastější komplikace patří nekontrolovatelné krvácení a infekce. Přibližně v jednom z 500 tisíc případů končí takováto (v mnoha případech zcela zbytečná!) operace úmrtím pacienta, často dítěte.

Uvedené údaje se týkají vyspělých zemí s vysokou úrovní lékařské péče, a tudíž lze předpokládat, že v mnoha rozvojových zemích, kde se obřízka mnohdy provádí v hygienicky zcela nevyhovujících podmínkách, je úmrtnost mnohem vyšší.


Možné důsledky a komplikace obřízky

1. Deformace penisu

2. Rozsáhlé zjizvení žaludu

3. Částečné zanoření penisu a cysta při ústí močové trubice

4. Otok penisu, zjizvení žaludu

Foto © 03online, 2018

Mezi možné následky obřízky penisu patří například:

zanoření penisu - v důsledku zjizvení penisu může dojít k jeho částečnému zanoření do břišní dutiny

uretrální stenóza - chorobné zúžení (zaškrcení) ústí močové trubice; může být způsobeno přerušením tzv. frenulární arterie (tepny, která zásobí krví okolí ústí močové trubice), k němuž někdy dochází při zákroku

uretrální cysta - dutina vyplněná tekutinou; může se vytvořit při okraji ústí močové trubice

impotence - může být způsobena narušením proudění krve v penisu nebo narušením nervových spojů; objevuje se zejména v důsledku obřízky provedené v dospělosti

psychické problémy - pocity lítosti či zlosti v důsledku ztráty sexuálně citlivé tkáně se mohou vyskytovat po obřízce u dospělých i u dětí a v krajních případech se mohou rozvinout do neurózy, psychózy či psychopatie (podrobnější informace jsou k dispozici na stránce Psychické následky obřízky)

Zdroje výše uvedených informací:

Denniston, G.C.; Milos, M.F. (eds.): Sexual Mutilations. A Human Tragedy. New York, Plenum Press, 1997
Fleiss, P.M.: The Case Against Circumcision. Mothering, The Magazine of Natural Family Living, 1997, s. 36-45
Kaplan, G.W.: Complications of Circumcision, Urologic Clinics of North America, 1983, 10, 3, s. 543-549
Sorrells, M.L. a kol.: Fine-touch pressure thresholds in the adult penis. British Journal of Urology, 2007, 99, s. 864-869


"Mužská" obřízka jako zavádějící označení

Odřezání předkožky penisu se často označuje jako "mužská" obřízka. Takové označení je však značně zavádějící, protože působí dojmem, jako by se vztahovala k dospělým jedincům, neboť termín "muž" a jeho odvozeniny označují nejen příslušnost k mužskému pohlaví, ale i dospělý věk. Ve skutečnosti se odstraňování předkožky v naprosté většině případů provádí na dětech, tj. na osobách mladších 18ti let.

Používáním termínu "mužská" obřízka se tudíž eufemisticky maskuje skutečnost, že většinu takto poškozených tvoří děti, tj. osoby, které mají velmi omezenou, ne-li žádnou možnost se takovémuto zacházení bránit a účinně jej odmítnout.


Je to jenom "drobný zákrok"

Těžko lze jako "drobný zákrok" označovat operaci, při které je odstraněna větší část kožního pokryvu penisu, včetně specializované erotogenní tkáně.

Takovýto chirurgický zákrok lze (byť s určitými výhradami) akceptovat nanejvýš ještě tak u zvířete, nikoli však u člověka a už vůbec ne u dítěte.

Přitom je naprosto zarážející, že právní řád neposkytuje lidským dětem ani takovou ochranu, jakou mají zvířata podle zákona č. 246/1992 Sb., jímž je mimo jiné zakázáno "provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod" (cit. zákon, §4, odst. 1, písm. g).

Na ochraně zvířat před poškozováním jistě není nic špatného. Nezasloužili by si však podobnou ochranu také lidé, zejména děti? Kupírování psích uší je v ČR zákonem výslovně zakázáno. Odstraňování částí lidského penisu však zákonem výslovně zakázáno není, a tudíž za něj lze stíhat pouze v případě, že je spojeno s porušením nějakého jiného právního předpisu (podrobněji na stránce Právní předpisy).


Proč si někteří muži obřízku "pochvalují"?

Někteří obřezaní muži proklamují spokojenost s tím, že nemají předkožku. Mnohdy se jedná o muže, kteří byli obřezáni již v raném dětství (tj. před zahájením sexuálních aktivit), a tudíž mohou jen stěží posoudit, o co byli připraveni.

Jindy vyjadřují spokojenost muži, kteří byli obřezaní sice v dospělosti, avšak z důvodů různých zdravotních komplikací či přímo patologií (např. opakované záněty apod.). Pro tyto muže byla předkožka před jejím odřezáním zdrojem různých obtíží, takže je pochopitelné, že operace jim přinesla jakousi úlevu. Nicméně subjektivní zkušenost několika jedinců lze stěží zobecňovat.

Navíc je třeba si uvědomit, že značnou úlohu při pozitivním hodnocení obřízky může sehrávat autostylizace výpovědí obřezaných mužů, neboť ne všichni dospělí muži jsou schopni a hlavně ochotni sdělovat svému okolí své skutečné pocity.

Někteří muži, kteří byli poškozeni obřízkou, si na svůj stav nejen nestěžují, ale ještě si jej pochvalují a doporučují devastaci předkožky penisu i ostatním mužům. Zpravidla se jedná o muže, kteří se tímto způsobem vyrovnávají s psychickými potížemi, k nimž u nich v důsledku obřízky došlo, a které tito muži "řeší" formou racionalizace, tedy snahou o rozumové zdůvodnění "nutnosti" či "výhod" poškození, jemuž byli vystaveni. Než aby si připustili, že byli (často proti své vůli) poškozeni, raději sami sebe i druhé lidi přesvědčují o tom, že vlastně poškozeni nebyli.


"Obřízka nemá vliv na pohlavní život"

Uvedené tvrzení, v současnosti bohužel značně rozšířené, je v naprostém rozporu se základními poznatky o struktuře a funkcích předkožky. Ve skutečnosti obřízka znamená ztrátu erotogenní tkáně značného rozsahu.** Předkožka je sexuálně nejcitlivější část penisu, a tudíž by bylo nelogické, kdyby se její ztráta nijak neprojevovala právě v oblasti pohlavního života.

Je sice pravdou, že v naprosté většině případů lze i s obřezaným penisem dosahovat orgasmu a ejakulace, avšak v důsledku ztráty větší části erotogenní tkáně dochází k výraznému omezení příjemných pocitů, které samotnému dosažení orgasmu a ejakulace předcházejí. Pohlavní život nelze v žádném případě redukovat na prostou schopnost dosahování orgasmu.

** autoři vědecké studie, která je věnována citlivosti penisu (Sorrells, M.L. a kol.: Fine-touch pressure thresholds in the adult penis. British Journal of Urology, 2007, 99, s. 864-869) dochází k závěru, že obřízkou dochází k odstranění nejcitlivějších částí penisu