Psychické následky obřízky

Obřízka jako zdroj psychických potíží

Obřízka penisu představuje závažný problém nejen z hlediska tělesného poškozování, ale i s ohledem na riziko ohrožení duševního zdraví takto poškozených jedinců. Mezi faktory, které ohrožují duševní zdraví v souvislosti s obřízkou penisu patří zejména:

účinky bolesti během zákroku nebo v období po zákroku

vědomí ztráty důležité části těla

nespokojenost se změnou vzhledu

potíže v pohlavním životě (snížení citlivosti penisu, obtíže při dosahování orgasmu a ejakulace, nutnost změny masturbační techniky a podobně)

v případě nedobrovolně podstoupené obřízky (zejména v dětství a dospívání) ztráta důvěry k rodičům, případně dalším dospělým lidem

Obřízka může mít závažné psychické dopady bez ohledu na to, z jakých důvodů či v jakém věku je provedena. Podle některých výzkumů může obřízka penisu vést k psychickým a sociálně-psychickým obtížím již u chlapců před pubertou. Tak například G. Cansever, který srovnával duševní zdraví chlapců (ve věku 4 až 7 let) před obřízkou a po ní, uvádí ve své vědecké studii* mimo jiné i následující změny:

nárůst agresivního chování

posílení impulzivního jednání

rozvinutí dosud skrytých pocitů strachu a úzkosti

možné obtíže při formování pohlavní identity

možné narušení vztahu mezi dítětem a rodičem

Foto © 24tv, 2018

Již samotná operace, byť provedená v celkové či alespoň v lokální anestezii, představuje pro dítě traumatický zážitek, z něhož si mnohdy odnáší tzv. posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). Avšak u obřezaných chlapců, jak dokládá např. studie R. Goldmana, se projevují také dlouhodobé psychické následky, spojené se ztrátou významné části těla. Mezi takovéto dlouhodobé následky patří například:

kastrační komplex (strach ze ztráty i zbývajících částí pohlavních orgánů)

často se dostavující mrzuté nálady, podrážděnost, pocity vzteku a (sebe-)lítosti

nárůst sklonů k agresivitě, včetně agresivity v pozdějším pohlavním životě

nárůst sklonů k sebepoškozování, včetně sebevražedných pokusů

narušení zdravého sebevědomí a autoakceptace (sebepřijetí)

strach ze společnosti, snížená úroveň sociální adaptace

Nelze sice přímo tvrdit, že by obřízka musela nutně udělat z do té doby duševně zcela zdravého dítěte psychopata, nicméně může být rozhodujícím faktorem, který podmiňuje plné rozvinutí dispozic k psychotickému či psychopatologickému chování.

Ještě závažnější důsledky může mít obřízka provedená u dospívajících (zejména pokud již začali masturbovat), případně u dospělých (kteří již zpravidla žijí pohlavním životem). Podle některých studií jsou u chlapců po obřízce pozorovány obdobné projevy nestandardního chování, jaké obvykle vykazují děti vystavované týrání a pohlavnímu zneužívání. Podobně u straších chlapců či dospělých mužů se v důsledku obřízky mnohdy projevují obdobné symptomy, jako u obětí znásilnění.

Psychické reakce dospělých mužů (či starších dospívajících) na ztrátu erotogenní tkáně předkožky lze (podobně jako reakce na jiné těžké újmy) rozdělit do pěti stupňů:

  1. Odmítnutí. Snaha nepřipustit si, že opravdu došlo k poškození těla
  2. Racionalizace, rozumové zdůvodnění. Snaha rozumově, tj. racionálně si zdůvodnit "nutnost" a "výhody" obřízky
  3. Agrese. Když je takovéto přesvědčování sebe sama již neudržitelné (je v rozporu se smyslovou zkušeností), dostavují se pocity vzteku, závisti či lítosti
  4. Deprese. Po odeznění "první zlosti" se mohou dostavit pocity stísněnosti, neřešitelnosti situace
  5. Akceptace, přijetí. Člověk se s utrpěnou ztrátou smíří, protože získá pocit, že mu nic jiného stejně nezbývá

Ne všichni muži, kteří byli poškození obřízkou, projdou všemi těmito stupni. Někdo dlouhodobě zůstává ve fázi odmítnutí či racionalizace, což vysvětluje, že mnozí muži si na stav svého penisu po obřízce nejen nestěžují, ale ještě tento zákrok doporučují jiným. Jindy se vývoj zastaví na stupni agrese (ať už orientované dovnitř či navenek) nebo deprese. Stupeň akceptace je sice zdánlivě "nejlepší", avšak je třeba si uvědomit, že akceptace (přijetí) zdaleka neznamená, že obřezaný muž je se svým stavem stejně spokojený, jako byl před ztrátou předkožky.

Pro mnoho dospělých i nedospělých jedinců mužského pohlaví se poškození penisu způsobené obřízkou stává závažným traumatem, mnohdy navíc traumatem o to horším, že ze strany okolí nepochopeným.

* viz Cansever, G.: Psychological Effects of Circumcision. British Journal of Medical Psychology, 38, 1965, s. 321-31